ЕСЕНЕН  ТУРНИР  ПО  ИНФОРМАТИКА

 

24 ноември 2001 г.,  ШУМЕН

 

ТЕМА  ЗА  4–6  КЛАС

 

Задача 1.  Да се въведат от клавиатурата числата  M  и  N  и  да се изведат на екрана един до друг N  квадрата, всеки със страна от M звездички. Например при  M=5 и  N=3 трябва да се получи следната картина:

 

* * * * * * * * * * * * *

*     *     *     *

*     *     *     *

*     *     *     *

* * * * * * * * * * * * *

 

Забележка:  Между съседните хоризонтални звездички да има по един интервал.

Име на програмата:    ZVEZDI.EXE

 

Задача 2.  От клавиатурата се въвеждат последователно няколко цели положителни числа, след което се въвежда числото нула. Да се намери  и изведе на екрана броят на числата в най-дългата поредица от последователни равни числа. Например, ако въведените числа са

4

5

5

6

6

6

8

0

резултатът трябва да бъде 3, защото има поредица от 3 последователни равни числа (6,6,6)  и това е най-дългата поредица от равни числа.

 

Забележка: Числата, които се въвеждат са по-малки от 1000, но броят им може да бъде много голям.

Име на програмата:    RAVNI.EXE

 

Задача 3. 

а) За числото 135 е изпълнено        135 = 1 + 3.3 + 5.5.5

Намерете всички трицифрени числа с това свойство, т.е.    abc = a + b.b + c.c.c

б) За числото 1676 е изпълнено    1676 = 1 + 6.6  + 7.7.7 + 6.6.6.6

Намерете всички четирицифрени числа с това свойство, т.е.

                                                          abcd = a + b.b + c.c.c + d.d.d.d

 

Име на файла с търсените числа:   CHISLA.TXT

ОБРАТНО